Vietnamese

Sinh viên du học và vai trò của Giám Sát Viên

Các cơ sở Giáo dục và Đào tạo cho các sinh viên du học đều bị buộc phải tuân thủ Đạo luật Dịch vụ Giáo dục Dành cho Du học sinh của Liên bang 2000 (Đạo luật ESOS). Đạo luật này đề ra các yêu cầu và tiêu chuẩn cho việc điều hành hoạt động của các cơ sở giáo dục và huấn luyện cung cấp các khóa học cho sinh viên quốc tế tại Úc với thị thực du học sinh. Theo Đạo luật ESOS, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm phải tuân thủ Quy tắc Quốc gia. Các thông tin thêm về khung luật lệ ESOS có tại trang mạng:
 
Trong những trường hợp đặc biệt, một cơ sở giáo dục có thể báo cáo việc đình chỉ hay hủy bỏ ghi danh của sinh viên du học với Bộ Di trú và Biên phòng. Việc này có thể khiến thị thực của du học sinh bị hủy bỏ. Thế nhưng theo Quy tắc Quốc gia, một cơ sở giáo dục không thể báo cáo việc đình chỉ hay hủy bỏ ghi danh của một sinh viên (vì học hành không đạt yêu cầu hay đi học không đầy đủ) cho bộ di trú cho đến khi nào sinh viên này đã được cho cơ hội xin một cơ quan cứu xét khiếu nại bên ngoài tái xét duyệt. Tuỳ trường hợp cơ sở giáo dục là tư nhân hay công lập, việc tái duyệt từ bên ngoài đối với khiếu nại có thể do hoặc Giám sát viên Sinh viên Du học hay Giám sát viên Tiểu bang Victoria thực hiện.

Vai trò của Giám sát viên Sinh viên Du học

Giám sát viên Sinh viên Du học (OSO) sẽ điều tra các khiếu nại của sinh viên du học về các trường học, cao đẳng hay đại học nhân ở Úc. Các thông tin khác về Giám sát viên và cách thức liên lạc với văn phòng OSO có tại trang mạng:

Vai trò của Giám sát viên Victoria

Giám sát viên Victoria có thể xem xét các khiếu nại của sinh viên du học đối với các cơ sở giáo dục công lập.
 
Giám sát viên là một viên chức độc lập với vai trò được quy định trong Đạo luật Giám sát viên 1973 là tìm hiểu và điều tra các khiếu nại về các hành động hành chánh và quyết định của các sở bộ của chính phủ Victoria, hầu hết các cơ quan luật định và chính quyền địa phương.
 
Các bạn có thể liên lạc văn phòng của chúng tôi nếu bạn không chắc chắn liệu Giám sát viên có thể cứu xét khiếu nại của các bạn đối với một cơ sở giáo dục đặc biệt nào hay không.

Giám sát viên sẽ cứu xét những gì?

Khi chúng tôi cứu xét một khiếu nại đối với một cơ sở giáo dục, chúng tôi sẽ xem xét các dữ kiện, các luật lệ liên quan và chính sách cùng các thủ tục của cơ sở giáo dục để có thể thẩm định xem cơ sở này có hành động theo cách thức hợp lý và công bằng hay không.
 
Chúng tôi là một tổ chức độc lập và không bênh vực cho các bạn hay cơ sở giáo dục.

Khiếu nại với chúng tôi

Các bạn phải theo đúng các bước được đề nghị trong tiến trình tái duyệt nội bộ của cơ sở giáo dục trước khi khiếu nại với Giám sát viên. Nếu đã làm đầy đủ các bước này mà vẫn chưa hài lòng, các bạn có thể nạp một khiếu nại bằng văn bản đến cho chúng tôi. Chúng tôi cũng rất sẵn lòng đón nhận việc các bạn liên lạc với chúng tôi bằng điện thoại để thảo luận về khiếu nại của các bạn trước khi gửi bản khiếu nại viết tay của mình. Sẽ có các thông dịch viên qua điện thoại hay tại chỗ miễn phí – vui lòng gọi số 131 450 để xin thông dịch qua điện thoại. Các văn bản khiếu nại có thể được gửi bằng đường bưu điện, fax, email hay đích thân nạp hoặc bằng mẫu đơn khiếu nại có trên trang mạng của chúng tôi.
 
Trong đơn khiếu nại bạn phải giải thích rõ tại sao bạn tin rằng quyết định của cơ sở giáo dục là không công bằng hay không theo đúng với các chính sách và thủ tục của họ. Bạn cũng phải gửi cho chúng tôi bản sao các tài liệu và thông tin hổ trợ kể cả các thư từ trao đổi qua lại với cơ sở giáo dục về khiếu nại của bạn.

Bản dịch

Các bản dịch tờ thông tin này sang các tiếng Arabic, Bahasa, Nam Dương, Đại hàn, Quan thoại và Tiếng Việt có tại trang mạng:
 
Bản dịch về cách thức khiếu nại với Giám sát viên bằng 19 ngôn ngữ cũng có tại đường dẫn trên đây. 
 
Xin lưu ý: Tài liệu này chỉ có mục đích dùng làm tài liệu hướng dẫn mà thôi. Vì lý do đó, quý vị không nên dựa vào các thông tin trong tài liệu này để xem như là phần tư vấn pháp lý hoặc được coi như là một sự thay thế cho việc tư vấn pháp lý trong các trường hợp cá biệt. Trong phạm vi tối đa cho phép theo luật định, Giám Sát Viên Tiểu bang Victoria sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà quý vị phải gánh chịu do hậu quả của việc phụ thuộc vào tài liệu này. Muốn có các phiên bản cập nhật nhất về các Đạo luật được trích dẫn, xin quý vị tham khảo ở trang mạng www.legislation.vic.gov.au.


© Bản quyền Tiểu bang Victoria 2012

Tài liệu này có bản quyền. Quý vị có thể sao chép tài liệu này để sử dụng cho cá nhân, cho các sử dụng không có mục đích thương mại hoặc sử dụng trong tổ chức hay cơ quan của quý vị. Quý vị có thể phân phối các bản sao của tài liệu được tải xuống dưới hình thức nguyên vẹn và không được thay đổi gì cả, (giữ lại bất kỳ logo, các phần đồ họa, âm thanh, hình ảnh, tiêu đề và phần cuối trang). Ngoài việc được phép sử dụng theo Đạo luật Bản quyền năm 1968, tất cả các quyền khác đều được bảo lưu.

Chi tiết Liên lạc

Victorian Ombudsman (Giám sát viên Victoria)
Level 1 North Tower
459 Collins Street
Melbourne VIC 3000
Trang mạng  www.ombudsman.vic.gov.au
Điện thoại                  03 9613 6222
Số gọi miễn phí          1800 806 314
Fax                            03 9614 0246
TTY                           133 677 hoặc
                                   1800 555 677
Dịch vụ Thông ngôn   131 450