Vietnamese

Tiếng Việt Nam

Muốn khiếu nại?

Giám Sát Viên Tiểu Bang Victoria

Giám Sát Viên Tiểu Bang Victoria có nhiệm vụ điều tra những khiếu nại về các bộ và cơ quan chính phủ tiểu bang Victoria.

Cơ quan chính phủ tiểu bang Victoria gồm trường công lập, VicRoads, Cải Huấn Victoria, Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh, TAC, WorkCover và nhiều cơ quan khác nữa.

Bất cứ ai cũng đều có thể nêu khiếu nại

Nếu quý vị muốn khiếu nại.

Có phải quý vị muốn khiếu nại về một Bộ của chính phủ tiểu bang Victoria?

Trước tiên, cố gắng giải quyết vấn đề với Bộ này

Quý vị không hài lòng với cách Bộ này giải quyết khiếu nại của quý vị?

Tiếp xúc với Giám Sát Viên Tiểu Bang Victoria

Thông dịch

Muốn có thông dịch qua điện thoại, xin quý vị gọi số này và xin được tiếp xúc với Giám Sát Viên Tiểu Bang Victoria:

131 450

9g sáng – 5g chiều

Thứ Hai – Thứ Sáu